Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

အကြောင်းအရာတို့သည် ဧကန်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကို ကိုယ်တော်သိစေခြင်းငှါ ရှင်လုကာ ၁း၁-၄

အကြောင်းအရာတို့သည် ဧကန်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကို ကိုယ်တော်သိစေခြင်းငှါ ရှင်လုကာ ၁း၁-၄နိဒါန်း

က။ သခင်ယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းအားနာလည်ဖို့ ရှာခြင်း

၁) အချက်အလက်များ

၂) သွန်ုပြင်လက္ခဏာများ

၃) ယုံကြည်ခြင်း

ခ။ ပညာတရားနှင့်သေခြာခြင်း

၁) ပညာတရား

က) အရေးပါသောအရာဖြစ်ရမည်

ခ) အထောက်အထားသည် လုံလောက်မှုရှိရမည်

၂) သေခြာခြင်း

က) ထောင်သားတဦးသည် သေခြာအောင် ချုပ်ခြင်း

ဆိုသည့်စကားလုံးနှင့်တူသည်

ခ) ထောင်သားသည် သိမ်းဖို့ခြေထားခြင်းခံကြသည်

ဂ) ယုံကြည်ခြင်း၌ သေခြာဖို့သည် ပန်းတိုင်ဖြစ်သည်

ဂ။ သော်ဖိလုသည် ရာထူးမြင့်သူဖြစ်သည်

၁) ရွှေးဖို့ထက် အချက်အလက်များ ကိုလိုချင်သည်

၂)သူသည် ရှင်းလင်းသေခြာသော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကို ပိုင်လိုသည်

 

ဆေးဆရာဝန်အဖြစ် ရေးသားခြင်း

က။ ဒဏ္ဍာရီ မဟုတ်ပါ

၁) ဘာသာတရား ဒဏ္ဍာရီများရှိကြသည်

၂)နတ်အားလုံးသည် မိမိနောက်ခံသမိုင်းများ ရှိကြသည်

ခ။ အချက်အလက်များ

၁) ရှင်းလင်းစွာထင်ရှားသော အရာများ

၂) အထောက်အထားသည် စစ်ဆေးနိုင်ပြီး မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရသည်

 

ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်းကို ရှာခြင်း

က။ ဘာဿာတရား၏ အစ

၁) မျုးိနွယ်စုနှင့် အစပြုတတ်သည်

၂) ထူခြားချက်များ တဖြည်းဖြည်းတည်ဆောက်လာသည်

၃) ၎င်း၏တောင်းဆိုချက် ကိုထည့်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်လာသည်

ခ။ ယုဒလူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်း

၁) က္ကုသရေလနှင့် အစပြုသည်

၂) မျုးိနွယ်စုအရ၊ ယုဒလူတို့နှင့်အစပြုသည်

၃) သဘာဝတောင်းဆိုချက်သည် ယုဒလူတို့ဖြစ်သည်

၄) နိုင်ငံတော်၏ သမိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်

ဂ။ ရောမတို့၏ ဘုရားများ

၁) ဂရိဘုရားများနှင့်တိုသည်

သူတို့၏နာမည်များသည် လတင်နာမည်အဖြစ်ပြောင်းသည်

၂) အဓိကဆိုသော်၊ ဘုရားများဝါဒဖြစ်သည်

၃) ဤဘုရားနှင့်နတ်သမီးများ အတွက်ဘုရား ကျောင်းများဆောက်ပေးသည်

၄) လွမ်းမိုးမှုများ

က) ဇန်နဝါရီ

(ရောမဘုရား ဇနာစ်)

ခ) ဖေဖဝါရီ

(ရောမ နတ်သမီး ဖေယူးလိစ်၊- အခြားနာမည် – ဂျူးနို)

ဂ) မတ်

(ရောမ၏စစ်ပွဲဘုရား မာစ်)

ဃ။ ခရိယာန်ယုံကြည်ခြင်း

၁) ယုဒဘာသာနှင့် အရင်းအမြင့်ဝေမျှသောအရာများရှိသည်

၂) ယုဒဘာသာနှင့် ခရိယာန်ဘာသာ ၏ဘုံ ကြံအင်များ

က) တစ်ဆူတည်းသောဘုရားဝါဒ

ခ) သို့သော်သိသာသော ထူခြားချက်များရှိသည်

ဂ) စကြာဝဋာအခုလုံးနှင့်ဆိုင်သည်

ဃ) တပါးအမျိုးသည် “ထပ်ထည့်” သောအရာမျှမဟုတ်

 

သခင်ယေရှုခရစ်၌ ယုံကြည်ခြင်း

က။ စမှတ်

“ထင်ရှားစွာဖြစ်လာပြီးသောအတ္တုပ္ပတ္တိ” လုကာ ၁း၂

ခ။ သခင်ယေရှုခရစ်၏ မွေးဖွားခြင်းရာဇဝင်

က) ဘုရားသခင်၏ အကြံအစီဖော်ပြသည်

၁) ယေရှုခေါ်သော သူငယ်တော်၏မွေးဖွားခြင်း လုကာ ၁း၃၁

၂) သူသည် ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်မည် လုကာ ၁း၃၂-က

၃) သူသည် “အမြင့်ဆုံးသောသူ၏သားတော်”

ဟုခေါ်မည် လုကာ ၁း၃၂-ခ

၄) အဘဒါဝိဒ်၏ရာဇပလ္လင်ပေးအပ်ခြင်းခံမည် လုကာ ၁း၃၂-ဂ

၅) ယာကုပ်အမျိုးအနွယ်ကို အစဉ်မပြတ်အုပ်စိုးလိမ့်မည် လုကာ ၁း၃၃

ခ) လူသားပါဝင်ခြင်း ပါသည်

၁) မာရိခေါ် နှိမ့်ချသော မိန်းကလေး

၂) သူသည် အပျိုစစ်၊ လင်မရှိသူဖြစ်သည် လုကာ ၁း၃၄

ဂ) ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်၏ တန်ခိုးတော်

၁) မာရိအပေါ်သန့်ရှင်းသောဝိညဉ်တော်သက်ရောက်မည် လုကာ ၁း၃၅-က

၂) အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးအာနုဘော်

တော်သည် သူ့ကိုလွမ်းမိုးမည် လုကာ ၁း၃၅-ခ

၃) သန့်ရှင်းသောသားသည်လည်း “ဘုရားသခင်

၏သားတော်” ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းခံလိမ့်မည် လုကာ ၁း၃၅-ဂ

ဂ။ ဤဖွားမြင်တော်မူခြင်းသမိုင်း၏ အရေးပါပုံ

၁) စကားတော်သည် မာရိအတွက်မဖြစ်နိုင်သော အရာနှင့်တူသည်

က) သူမသည် လင်မရှိသေးပါ

ခ) သူသည် အပျိုစစ်ဖြစ်သည်

ဂ) ဤသည် လူ့အနေဖြင့် မဖြစ်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်

၂) ကောင်းကင်တမန် ဂါဗြေလ၏ တုံ့ပြန်ခြင်း

က) “ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မမူသောအမှုမရှိ” လုကာ ၁း၃၇

(ဗန်းစကား ဘာသာပြန်ခြင်း)

“အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်၏စကားတော်တစ်ခုစီ

တိုင်း တတ်နိုင်တော်မမူသော အမှုမရှိ”

(တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ခြင်း)

ဃ။ အစပြုခြင်းမှ အဆုံးသတ်ခြင်းသို့

က) ဘုရားသခင်ပါသည် (ဘုရားအကြံအစီ)

ခ) ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးတော် ရှိလိမ့်မည်

ဂ)သခင်ယေရှုခရစ်သည် အမှန်ပြင်ကြီးမြတ်ပြီး သူ၏နာမတော်

အတိုင်းအသက်ရှင်မည် (ကယ်တင်သူတစ်ဦးအဖြစ်…(တယ်တင်ရှင်)

 

နိဂုံး

က။ဘုရားသခင် နှင့်သူ၏ တန်ခိုးတော်ပါသောကြောင့် ယုံကြည်ခြင်းသေခြာမှုရှိသည်၊

ခ။ ဘုရားသခင်၏ အကြံအစီတော်ရှိထားသည်၊

ဂ။ ဘုရားသခင်အကြံစီတော် ပြည့်စုံခြင်းဖြင့် သခင်ယေရှု၌ကျွန်တော်တို့၏

ယုံကြည်ခြင်းကို အတည်ပြုလာမည်။