Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

ယုံကြည်ခြင်းနှင့်၎င်းင်း၊ တန်ခိုးတော်နှင့်၎င်းင်း ပြည့်စုံခြင်း တမန်တော်ဝထ္တု ၆:၈ 

ယုံကြည်ခြင်းနှင့်၎င်းင်း၊ တန်ခိုးတော်နှင့်၎င်းင်း ပြည့်စုံခြင်း တမန်တော်ဝထ္တု ၆:၈ နိဒါန်း

၁။ ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့သစ်

က) လိုအပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်

ခ) ခုနှစ်ဦး တစ်ဖွဲ ရွေးကောက်ခြင်းခံခဲ့ကြသည်

၂။ကနဦးသက်ရောက်မှု

က) တမန်တော်များသည် အမှုတော်ထဲတွင် အပြည့်အ၀ အချိန်ပေး အာရုံစိုက် နိုင်ခဲ့သည်

ခ) အသင်းတော်လည်း သာ၍ကြီးပွားတိုးတက်လာသည်

 

သတေဖန် အပေါ်အာရုံစိုက်ခြင်း

“8 သတေဖန်သည် ကျေးဇူးတော်နှင့်၎င်း၊ တန်ခိုး တော်နှင့်၎င်း ပြည့်စုံသဖြင့်၊ ကြီးစွာသောနိမိတ်လက္ခဏာ၊ အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကို လူများရှေ့မှာပြုလေ၏။

9 ထိုအခါ လိဗေရတိန် အပေါင်းအသင်းဝင်သော သူမှစ၍၊ ကုရေနေပြည်သား၊ အာလေဇန္ဒြိပြည်သား၊

ကိလိကိပြည်သား၊ အာရှိ ပြည်သား အချို့တို့သည် ထ၍ သတေဖန်နှင့်ငြင်းခုံခြင်းကို ပြုစဉ်တွင်၊

10 သူဟောပြော၍သုံးစွဲသောပညာနှင့် ဝိညာဉ်တော် ကို မခံမဆီးနိုင် ကြ။” တမန်တော်ဝထ္တု ၆:၈-၁၀

၁။ သူ့ အသက်တာ၏ ထူးခြားသော အဂါ်ရပ်များ

က) ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ပြည့်ခြင်း

ခ) တန်ခိုးတော်နှင့် ပြည်.ခြင်း

၂။ အပိုဆောင်း အဂါင်္ရပ်များ

က) ကြီးစွာသောနိမိတ်လက္ခဏာ၊ အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကို ပြု ခြင်း

ခ) ထိုအရာသည် တမန်တော်များ၏ မျှော်လင့်သောအရာထက် ကျော်လွန်၍ ဖြစ်သည်

ဂ) ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်သည် သတေဖန်အပေါ်၌ ထင်ရှားစွာတည်ရှိသည်

၃။ အတိုက်ခံများနဲ့ ရင်ဆိုင်ရ

က) လိဗေရတိန် အပေါင်းအသင်းဝင်သော သူများ

ခ) သတေဖန်နဲ့ ငြင်းခုံသူများ

i. ကုရေနေပြည်သား

ii. အာလေဇန္ဒြိပြည်သား

iii. ကိလိကိပြည်သား၊

iv. အာရှိ ပြည်သား အချို့

ဂ) သူတို၏ငြင်းခုံခြင်းမျာသည် ကျရှံး၏

 

သတေဖန်အား မှားယွန်းစွာ စွပ်စွဲခြင်း

“11 ထိုအခါဤသူသည် မောရှေကို၎င်း၊ ဘုရား သခင်ကို၎င်း လွန်ကျူး၍ ပြောသည်ကို

ငါတို့ကြားရပါပြီဟု သက်သေခံမည့်သူတို့ကို တိတ်ဆိတ်စွာခေါ်၍ ထားကြပြီးလျှင်၊

12 လူများကို၎င်း၊ အကြီးအကဲ၊ ကျမ်းပြုဆရာ တို့ကို၎င်း နှိုးဆော်၍၊ သတေဖန်ထံသို့လာသဖြင့် ဘမ်းဆီး၍ လွှတ်တော်သို့ပို့ကြ၏။

13 မမှန်သော သက်သေခံတို့ကိုခေါ်၍၊ ဤသူသည် သန့်ရှင်းသော အရပ်ဌာနတော်နှင့် ပညတ်တရားတော်ကို လွန်ကျူး၍ အစဉ်မပြတ် ပြောဆိုလျက်နေပါ၏။

14 ထိုနာဇရက်မြို့သား ယေရှုသည် ဤအရပ်ဌာန တော်ကို ဖျက်ဆီး၍၊ ငါတို့အား မောရှေအပ်ပေးသော

ထုံးနည်းဥပဒေကို ပြောင်းလဲစေမည်ဟု ဤသူဆိုသည်ကို အကျွန်ုပ်တို့သည် ကြားရပါပြီဟု သက်သေခံကြ၏။

15 လွှတ်တော်၌ ထိုင်လျက်ရှိသောသူ အပေါင်း တို့သည် သတေဖန် ကိုစေ့စေ့ကြည့်ရှုလျှင်၊

သူ၏မျက်နှာ သည် ကောင်းကင်တမန်၏မျက်နှာ ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟု ထင်မှတ်ကြ၏။” တမန်တော်ဝထ္တု ၆:၁၁-၁၅

၁။ မုသာများကို အသုံးပြု ခြင်း

က) မှားယွင်းသောသက်သေများ

ခ) မှားယွင်းသော စွပ်စွဲချက်များ ဖန်တီးကြသည်

ဂ) သတေဖန်အား ဘုရားသခင် ကိုပြစ်မှားသူဟုစွပ်စွဲ

ဃ) သူသည်အဖမ်းခံခြင်း နှင့် စွပ်စွဲခြင်းများခံခဲ့ရ

၂။ သတေဖန်အား စွပ်စွဲချက်များ

က) ဤသူသည် သန့်ရှင်းသော အရပ်ဌာတော်ကို လွန်ကျူး၍ အစဉ်မပြတ် ပြောဆိုလျက်နေပါ၏။

ခ) နှင့် ပညတ်တရားတော်ကို

ဂ) ထိုနာဇရက်မြို့သား ယေရှုသည် ဤအရပ်ဌာန တော်ကို ဖျက်ဆီးမည်ဟု ဤသူဆိုသည်ကို အကျွန်ုပ်တို့သည် ကြားရပါပြီ

ဃ) ငါတို့အား မောရှေအပ်ပေးသော ထုံးနည်းဥပဒေကို ပြောင်းလဲစေမည်

၃။ သတေဖန်သည် မည်သို့ ပြန်လျှောက်မည်နည်း

 

ရှည်လျှားသောထုချေ

44 မောရှေမြင်ရသောပုံနှင့်အညီ၊ သက်သေခံတော် မူချက် ဌာပနာ ရာတဲတော်ကို လုပ်ရမည်အကြောင်း

အမိန့်တော်ရှိသောသူမှာ ထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ထိုတဲတော်သည် တောတွင် ငါတို့အဘများ၌ရှိ၏။

45 နောက်ကျသော ငါတို့အဘများသည် ထိုတဲ တော်ကို တပါးအမျိုးသားတို့ ပိုင်သော မြေထဲသို့ ယောရှုနှင့်အတူ ဆောင်သွင်းကြ၏။

ထိုတပါး အမျိုးသား တို့ကို ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက်တိုင်အောင် ငါတို့အဘများထံမှ နှင်ထုတ်တော်မူ၏။

46 ထိုဒါဝိဒ်သည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ခံရ၍၊ ယာကုပ်၏ ဘုရားသခင် ကျိန်းဝပ်တော်မူဘို့ရာ အရပ်ကို တွေ့ခြင်းငှါ တောင့်တ၏။

47 ရှောလမုန်သည်လည်း ဗိမာန်တော်ကို တည် ဆောက်ရ၏။

48 သို့သော်လည်း ကောင်းကင်ဘုံသည် ငါ့ပလ္လင် ဖြစ်၏။

49 မြေကြီးသည် ငါ့ခြေတင်ရာခုံဖြစ်၏။ အဘယ် သို့သော ဗိမာန် ကိုငါ့အဘို့ တည်ဆောက်ကြမည်နည်း။

အဘယ်အရပ်သည် ငါ့ကျိန်းဝပ် ရာအရပ်ဖြစ်မည်နည်။ တမန်တော်ဝထ္တု ၇ း ၄၄-၄၉

၁။ သတေဖန်၏ ခုခံကာကွယ်ခြင်းသည် ခိုင်ခံသောအရာဖြစ်သည်

၂။ သူအား တင်ထားသောစွပ်စွဲချက်များအားတည်ငြိမ်စွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့သည်

၃။ ရှင်းလင်းရဲရင့်စွာ စကားပြော

 

အဦးဆုံးသော မာတုရ

54 ထိုစကားကိုကြားလျှင် နှလုံးကွဲပြတ်မတတ် ဖြစ်၍၊ သတေဖန်၌ အံသွားခဲကြိတ်ခြင်းကို ပြုကြလေ၏။

55 သူသည်လည်း သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်သဖြင့်၊ ကောင်းကင်သို့ စေ့စေ့ကြည့်မျှော်၍

ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို၎င်း၊ ဘုရားသခင်၏ လက်ျာတော်ဘက်၌ ယေရှုရပ်နေသည်ကို၎င်း မြင်လျှင်၊

56 ကြည့်ပါ။ ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သည်ကို၎င်း၊ လူသားသည် ဘုရားသခင်၏လက်ျာတော်ဘက်၌ ရပ်နေသည်ကို၎င်း၊ ငါမြင်သည်ဟုဆို ၏။

57 ထိုသူတို့သည် ပြင်းစွာသော အသံနှင့် ဟစ်ကြော်၍ နားကိုပိတ် ဆို့လျက် သူ့ဆီသို့ညီညွတ်စွာ တဟုန်တည်းပြေး၍၊

58 မြို့ပြင်သို့နှင့်ထုတ်ပြီးမှ ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ကြ၏။ သက်သေခံ တို့သည်လည်း မိမိတို့အဝတ်ကို ရှောလု အမည်ရှိသော လုလင်၏ခြေရင်း ၌ထားကြ၏။

59 ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ကြစဉ် သတေဖန်သည် ပဌနာ ပြုလျက်၊ သခင်ယေရှု၊ အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကို သိမ်းယူတော်မူပါဟု လျှောက်ဆို၏။

60 ဒူးထောက်လျက်၊ သခင်၊ ဤသူတို့ပြုသော ဒုစရိုက်အပြစ်ကို မှတ်တော်မမူပါနှင့်ဟု ကြီးသော အသံနှင့် ကြွေးကြော်ပြီးမှ ကျိန်းစက်လေ၏။

သူ့ကို ကွပ်မျက်သော အမှုကို ရှောလုသည်လည်း ဝန်ခံလျက် ရှိ၏။ တမန်တော်ဝထ္တု ၇ း ၅၄-၆၀

၁။ သတေဖန်သည် ဆက်လက်၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ပြည့်ဝခဲ့သည်

၂၊ သူသည် ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သည်ကို မြင်၏

၃။ လွှတ်တော်အရာရှိအစည်းအဝေး

က) သူသည်အပြစ်တင်ခြင်းခံရ

ခ) ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်သတ်ခြင်းခံရ

၄။ သတေဖန်၏သက်သေခံချက်

က) ယုံကြည်မှုအပြည့်နှင့် ဘုရားသခင်ဆီဆုတောင်းခဲ့

ခ)သူ၏ရန်သူများကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်၏နောက်တော်သို လိုက်ခဲ.

 

နိဂုံး

၁။ ထိုသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များ ကျွန်တော်တို့အလိုရှိ

က) အစွမ်းအစရှိသော

ခ) တည်ကြည်သော

ဂ) ရဲရင့်စွာ ဘုရားသခင်အတွက် ဆင်းရဲခြင်းကိုခံနိုင်သော

၂။ ကျွန်တော်တို့ အတွက်စိန်ခေါ်ချက်

က) ဉာဏ်ပညာနှင့် ၎င်း၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ၎င်း ပြည့်ဝရန်

ခ) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် နှင့်ပြည့်ဝရန်