Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

“ထိုသူသည်ကား၊ ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်” ရှင်လုကာ ၁း၂၆-၃၈

“ထိုသူသည်ကား၊ ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်” ရှင်လုကာ ၁း၂၆-၃၈နိဒါန်း

က။ မြင့်မားသော နှုတ်ဆင်ခြင်းမာရိအားပေးသည်

၁) “ကျေးဇူးတော်ခံရသောမိန်းမ၊ သင့်အား

မင်္ဂလာဖြစ်စေသတည်း။” လုကာ ၁း၂၈-က

၂) “ထာဝရဘုရားသည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏” လုကာ ၁း၂၈-ခ

၃) “သင်သည်မိန်းမတကာတို့ထက်မြတ်စွာသော

မင်္ဂလာရှိသည်” လုကာ ၁း၂၈-ဂ

ခ။ ဤအထူးနှုတ်ဆက်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများ

၁) ပုဂ္ဂိုလ်မာရိသက်သက်ကြောင့်မဟုတ်

၂) သူမွေးသွားမည့် သားယောင်္ကျားနှင့်ဆိုင်သည်

 

သားတော်၏ ကြီးမြတ်ခြင်းအကြောင်း ကြေညာသည်

“ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်” လုကာ ၁း၃၂-က

က။ ပရောဖက်ထက်ကြီးမြတ်မည်

ခ။ ဤသည် ဘုရား၏ကြေညာခြင်းဖြစ်သည်!

1) ဘုရားသခင်၏ကြေညာသည့်အချက်၌

၂) ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်အသုံးပြုသည်

၃) တိကျသော ပြည့်စုံခြင်းလည်းရှိသည်

သို့သော် ကြီးမြတ်ခြင်းသည် ဘယ်နေရာမှာလည်း၊

 

ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ပြီး ကြီးမြတ်ခြင်း

“ထိုသူသည်ကား၊ ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်။ အမြင့်ဆုံးသော

ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။” လုကာ ၁း၃၂-ခ

က။ ဘုရားသခင်သည် “ကြီးမြင့်သောသူ” ဖြစ်သည်

၁) မေလခိဇေဒက်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်-ရှင်ဘုရင်က ဘုရားသခင်အားခေါ်သော ရာထူးဖြစ်သည်။

“ကောင်းကင်မြေကြီးရှင်၊ အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်” ကမ္ဘာ ၁၄း၁၉

ခ။ ဤ “အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော်” ရာထူး၏အရေးကြီးခြင်း

၁) ဤအရာသည် မေရှိယ ဆာလံမှ ဆွဲယူသည်

“ထာဝရဘုရားကသင်သည် ငါ့သားဖြစ်၏။ ယနေ့ပင်သင့်ကို

ငါဘွားစေပြီ။” ဆာလံ ၂း၇

၂) ဤသည် မေရှိယဆိုင်ရာ အနာဂတ်ဟောချက်ဖြစ်သည်

က) မြင့်မြတ်သော အနာဂတ်ဟောကြားခြင်း

ခ) ဤကြီးမားသော မေရှိယအနာဂတ်ကျမ်း၏ ပြည့်စုံခြင်း

 

ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်း ၏ကြီးမြတ်ခြင်း

“သူ့အဘဒါဝိ၏ရာဇပလ္လင်ကိုထာဝရဘုရားသခင်သည် သူ့အားပေးတော်မူမည်။” လု ၁း၃၂-ဂ

က။ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခြင်း

၁) လူတိုင်းသည် ဘုရင်ဖြစ်စေမည် မဟုတ်

၂) အခွင့်အရေးပေးခြင်းခံသော်လည်း၊ ဘုရင်ကောင်းတစ်ပါးဖြစ်မလာတတ်၊

ခ။ မအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်များ

၁) က္ကုသရေလ ပြည်

၂) ယုဒပြည်

ဂ။ ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်

၁) ရှင်ဘုရင်တို့၏ စံနှုန်းစံထား

၂) ကြံအင်လက္ခဏာများ

က) နှိမ့်ချခြင်း

ခ) သစ္စာရှိခြင်း

ဂ) ဆက်ကပ်ခြင်း

ဃ) တာဝန်ယူခြင်း

ဃ။ ဒါဝိဒ်၏ ရာဇပလ္လင်

၁) မေရှိယ၏ ရာဇပုလ္လင်

၂) ဤကတိတော်ပြည့်စုံခြင်း

“35 ငါသည် ဒါဝိဒ်ကို မလှည့်စားဟု ငါ၏သန့်ရှင်း ခြင်း ပါရမီကို တိုင်တည်၍ တခါကျိန်ဆိုပြီ။

36သူ၏အမျိုးအနွယ်သည် အစဉ်အမြဲ တည်ရ မည်။ သူ၏ပလ္လင်သည်လည်း၊ ငါ့ရှေ့၌ နေကဲ့သို့ ဖြစ်ရ မည်။

37 လကဲ့သို့၎င်း၊ မိုဃ်းကောင်းကင်၌ သစ္စာစောင့် သော သက်သေကဲ့သို့၎င်း၊

အစဉ်မြဲမြံရမည်ဟု ကိုယ် တော်သည် မိန့်တော်မူပါပြီ။” ဆာလံ ၈၉း၃၅-၃၇

 

အဆုံးမရှိ သို့သော ခက်ခဲသော နိုင်ငံတော်ကို အုပ်စိုးခြင်း၏ ကြီးမြတ်ခြင်း

“ထိုသူသည်လည်း ယာကုပ်အမျိုးအနွယ်ကို အစဉ်မပြတ်အုပ်စိုးလိမ့်မည်။ သူ၏နိုင်ငံသည်လည်း ဆုံးခြင်းမရှိရဟုပြောဆို၏။” လုကာ ၁း၃၃

က။ အုပ်စိုးရန်ခက်ခဲသော လူမျိုး

၁) “ယာကုပ်၏ အမျိုးအနွယ်”

က) လူမျိုးကြား၌မတူညီမှုကြီးမားသည်

ခ) ဒုစရိုက်ဖက်သို့ရိုင်နေသူများကို ထိန်းချုပ် ပြုပြင်ခြင်း

၂) သူသည် အုပ်စိုးလိမ့်မည်

က) တန်ခိုးတော်နှင့်

ခ) ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်

ဂ) မေတ္တာတရားအားဖြင့်

ခ။ ခေါင်းဆောင်မှု၏ ဖိစီးမှု

၁) မောရှေခံစားခဲ့သည်

၂) အဖြစ်အပြတ်တခု၌ ထာဝရဘုရားအားဆုတောင်းခြင်း

“10 ထိုအခါလူများအသီးအသီးတို့သည် မိမိတဲတံခါး ဝ၌ မိမိအိမ်ထောင်နှင့်တကွ ငိုကြွေးကြသည်ကို မောရှေကြားရ၏။

ထာဝရဘုရားသည် ပြင်းစွာ အမျက် ထွက်တော်မူ၏။ အပြစ်ရှိသည်ကို မောရှေသိမြင်လျှင်၊

11 ဤလူအပေါင်းတို့ကို ထမ်းစေဟု သူတို့ကို ကိုယ်တော်ကျွန်အပေါ်မှာ တင်၍ အဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို ညှဉ်းဆဲတော်မူပါသနည်း။

အဘယ်ကြောင့် ရှေ့တော်၌ မျက်နှာမရဘဲ နေရပါသနည်း။

12 သူတို့ဘိုးဘေးများ၌ ကျိန်ဆိုတော်မူသော ပြည်သို့သွား၍၊ အထိန်းသည် နို့စို့သူငယ်ကိုဆောင်သကဲ့သို့ ဤလူတို့ကို

ပိုက်ချီလျက်ဆောင်လော့ဟု အကျွန်ုပ်အား မိန့်တော်မူမည်အကြောင်း၊ ဤလူအပေါင်းတို့ကို အကျွန်ုပ် သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပါသလော။ ဘွားမြင်ပါသလော။

13 ဤလူအပေါင်းတို့အား ကျွေးစရာဘို့ အမဲသားကို အကျွန်ုပ်သည် အဘယ်မှာရနိုင်ပါအံ့နည်း။

သူတို့က အကျွန်ုပ်တို့ စားစရာဘို့ အမဲသားကိုပေးပါဟု ငိုကြွေးလျက် အကျွန်ုပ်ကိုတောင်း ကြပါ၏။

14 ဤလူအပေါင်းတို့ကို အကျွန်ုပ်တယောက်တည်းသာ မဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။ ဆောင်ရွက်ရသော ဝန်လည်း လေးလွန်းပါ၏။

15 ထိုသို့အကျွန်ုပ်၌ ပြုတော်မူလျှင်၎င်း၊ စိတ်တွေ့တော်မူလျှင်၎င်း၊ အကျွန်ုပ်ကိုအလျင်အမြန် သေစေတော် မူပါ။

ကိုယ်ဆင်းရဲကို ကိုယ်မသိမမြင်ပါစေနှင့်ဟု ဘုရားအား လျှောက်ဆို၏။တောလည် ၁၁း၁၀-၁၅

က) ခေါင်းဆောင်မှုသည် “ဝန်” ဟုဖော်ပြသည်

ခ) ဤသည် “အလွန်လေး”သည်

ဂ) ခေါင်းဆောင်သည် “ဆင်းရဲခြင်း” ကိုခံစားသည်

 

နိဂုံး

က။ တန်ဖိုးထားခြင်း

သခင်ယေရှုသည် ကျွန်တော်တို့၏ဘုရင်အဖြစ်တွေ့ရှိခြင်း ကို အသစ်တဖန်တန်ဖိုးထားခြင်း

ခ။ မြတ်နိုးခြင်း

သခင်ယေရှုခရစ်အားအထူးမြတ်နိုးခြင်းရှိရန်

“13 ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ် ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသည်တိုင်အောင်၊ သင်သည်အညစ်အ ကြေးနှင့် ကင်းစင်၍

အပြစ်တင်ခွင့် မရှိဘဲလျက်၊ ပညတ်တော်ကို စောင့်ရှောက်မည်အ ကြောင်း၊

14 အလုံးစုံတို့ကို အသက်ရှင်စေတော်မူသော ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ၎င်း၊ ပုန္တိပိလတ်မင်းထံ ကောင်းသော

ဝန်ခံခြင်းဘက်၌ သက်သေခံတော်မူသော ယေရှုခရစ် ရှေ့မှာ၎င်း၊ ငါသည်သင့်ကိုပညတ်ထား၏။

15 မရဏနှင့်ကင်းလွတ်သော သူတပါးတည်းဖြစ်တော်မူထသော၊ အဘယ်သူမျှ မချဉ်းကပ်နိုင်သော

အလင်းထဲ၌နေသော နေတော်မူထသော အဘယ်သူမျှ မမြင်ဘူးရာ၊ မမြင်နိုင်ရာ ဖြစ်တော်မူထသော၊

မင်္ဂလာ ရှိသော တပါးတည်းသော အရှင်ဖြစ်တော်မူထသော၊ ဘုရင်တကာတို့၏ ဘုရင်၊ သခင်တကာတို့၏သခင်သည်၊

ကာလအချိန်ရောက်သောအခါ၊ သခင်ယေရှုခရစ်၏ ထင်ရှားပေါ်ထွန်းခြင်းကို ပြတော်မူလိမ့်မည်။

16 ထိုဘုရား သခင်သည် ထာဝရဂုဏ်အသရေ အစွမ်းသတ္တိရှိတော်မူစေသတည်း။ အာမင်။ ၁တိမောသေ ၆း၁၃-၁၆

၁) မင်္ဂလာရှိသူ

၂) တပါးတည်းသော အရှင်

က) ဘုရင်တကာတို့၏ ဘုရင်၊

ခ) သခင်တကာတို့၏သခင်သည်၊