Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

ထိုသားကို ဧမာနွေလအမည်ဖြင့် မှည့်ရလတ္တံ့ ဟေရှာယ ၇

ထိုသားကို ဧမာနွေလအမည်ဖြင့် မှည့်ရလတ္တံ့ ဟေရှာယ ၇နိဒါန်း

၁။ ခရစ္စမတ်ကို ဆင်နွှဲခြင်း

၂။ ဒီခရစ္စ်မတ်ရာသီ တရားဒေသနာများ၏ အဓိကအာရုံစိုက်သောအရာများ

က။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်

ခ။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သော ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုချက်များ

ဂ။ အလွန်နက်နဲသော ရည်ရွယ်ချက်များ

 

သမိုင်းကြောင်းနောက်ခံအကြောင်းအရာများ

၁ ယုဒရှင်ဘုရင် ဩဇိသားဖြစ်သော၊ ယောသံ၏ သားအာခတ် မင်းလက်ထက်၌၊ ရှုရိ ရှင်ဘုရင် ရေဇိန်မင်းနှင့် ဣသရေလ ရှင်ဘုရင် ရေမလိမင်း၏သား ပေကာမင်းတို့သည်၊

ယေရုရှလင် မြို့ကိုတိုက်ခြင်းငှါ ချီလာကြ၏။ သို့သော်လည်း၊ အကြံမမြောက်နိုင်ကြ။  ၂ ရှုရိပြည်သည် ဧဖရိမ်ပြည်ကို အမှီပြုသည်ဟု ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးကြားသောအခါ၊

တော၌သစ်ပင် တို့သည်လေကြောင့် လှုပ်ရှားသကဲ့သို့ ၊ မင်းကြီး၏နှလုံးနှင့် ပြည်သားတို့၏နှလုံး သည် တုန်လှုပ်လျက်ရှိကြ၏။ ဟေရှာယ ရး ၁-၂

၁။ ယုဒဘုရင်အာခတ်မင်း အုပ်စိုးသောအချိန်

က။ ယောသံ၏ သား

ခ။ သြဇိ၏ သား

၂။ ရှုရိဘုရင်နှင့် က္ကသရေလတို့၏ စစ်ရေးအရ ခြိမ်းခြောက်မှု

က။ ရှုရိုပြည်မှ ရေဇိန်မင်း

ခ။ က္ကသရေလမှ ပေကာမင်း

၃။ ဒါဝိဒ်အမျိုသားတို့၏ တုန့်ပြန်မှု

က။ ကြီးစွာ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားကြသည်။

ခ။ လေကြောင့် လှုပ်ခတ်သော သစ်ပင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရသည်။

 

ထာဝရဘုရားသခင်ထံမှ ဗျာဒိတ်တော်
၃ ထိုအခါ ထာဝရဘုရားသည် ဟေရှာယကို မိန့် တော်မူသည်ကား၊ သင်သည် သင်၏သား ရှာ

ယာရှုပ်နှင့် အတူသွား၍၊ ခဝါသည်၏ လယ်နားမှာ ရှောက်သောလမ်း ၊ အထက်ရေကန်ပြွန်ဝ၌ အာခတ်မင်းကို ကြိုဆို၍တွေ့လျှင်၊ ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊

၄ သတိပြု၍ ငြိမ်သက်စွာနေလော့။ မီးခိုးထွက်သော ဤထင်းစနှစ်ခုတည်းဟူသော၊ ရှုရိမင်း

ရေဇိန်နှင့် ရေမလိ၏ သားတို့သည် ပြင်းစွာအမျက်ထွက်သော်လည်း၊ မစိုးရိမ်နှင့်၊ စိတ်မ ပျက်နှင့်။

၅ ရှုရိပြည်၊ ဧဖရိမ်ပြည်၊ ရေမလိသားတို့က၊ ငါတို့သည်ယုဒပြည်သို့ သွား၍နှောက်ယှက်ကြကုန်အံ့။

၆ တိုက်ယူ၍ ပြည်အလယ်မှာ တဗာလ၏ သားကို မင်းအရာ၌ခန့် ထားကြကုန်

အံ့ဟု သင့်တဘက်၌ မကောင်းသောအကြံကို ကြံကြသော်လည်း၊

၇ ဘုရားရှင် ထာဝရဘုရားက၊ ထိုအကြံမတည်ရ။ ထိုသို့မဖြစ်ရ။ ၈ ရှုရိ ပြည်၏ ခေါင်းကား၊ ဒမာသက်မြို့။ ဒမာသက် မြို့၏ ခေါင်းကား၊ ရေဇိန်မင်းဖြစ်ရ၏။

ဧဖရိမ်ပြည်၏ ခေါင်းကား၊ ရှမာရိမြို့။ ရှမာရိမြို့၏ ခေါင်းကား၊ ရေမလိသားဖြစ်ရ၏။

၉ သို့သော်လည်း၊ ခြောက်ဆယ်ငါး နှစ်အတွင်းတွင် ၊ ဧဖရိမ်ပြည်ကို ပြည်မဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ ချိုးဖဲ့လိမ့်မည်။ သင်တို့သည်မယုံလျှင်၊ မတည်ရကြဟု မိန့်တော်မူ၏။

၁၀ တဖန် ထာဝရဘုရား က၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားထံမှာ နိမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းပန်လော့။

၁၁ နက်သောအရပ်၌ဖြစ်စေ၊ မြင့်သော အထက်အရပ်၌ဖြစ်စေ၊ တောင်းပန်လော့ဟု အာခတ် မင်းကို မိန့်တော်မူလျှင်၊ ဟေရှာယ ရး ၃-၁၁

၁။ ပရောဖက် ဟေရှယသည် အခတ်မင်းထံစေလွှတ်ခြင်းခံသည်။

၂။ ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟူ မူကာား

က။ သတိပြု၍ ငြိမ်သက်စွာနေလော့။ မစိုးရိမ်နှင့် စိတ်မပျက်နှင့်။

ခ။ ရှုရိမင်းနှင့် က္ကသရေလမင်းတို့၏ အကြံထမြောက်မည်မဟုတ်။

၃။ ရှင်ဘုရင် အာခတ်မင်းဖက်မှာ သင်တို့သည် မယုံလျှင်၊ မတည်ရကြဟု မိန့်တော်မူ၏။ (ဟေရှာယ ရး ၉)

က။ သူသည် ယုံကြည်ခြင်းရှိရမည်။

ခ။ သူမယုံကြည်လျှင် တည်ရသောအခွင့်ရှိမည်မဟုတ်။

၄။ အာခတ်မင်းသည် နမိတ်လက္ခဏာတောင်းလျှောက်ခွင့်ရှိသည်။

 

အာခတ်မင်း၏ တုန့်ပြန်မှုများ

အာခတ်မင်းက ကျွနိုပ်မတောင်းဆိုပါ။ ထာဝရဘုရားကို မစုံစမ်းပါဟု ပြန်ပြော၏ (ဟေ ရး ၁၂)

၁။ သူသည် ထာဝရဘုရားကို ရိုသေလေးစားသောသူကဲ့သို့ မြင်ရသည်။

၂။ အမှန်တကယ် ဤအချက်သည် သူ၏ မယုံကြည်ခြင်းကို ဖော်ပြသည်။

သတို့သမီးကညာ ပဋိသန္ဓေစွဲယူခြင်း နိမိတ်လက္ခဏာ

၁၃ ထိုအခါ ဟေရှာယက၊ အိုဒါဝိဒ်အမျိုးသားတို့၊ နားထောင်ကြလော့။ သင်တို့သည် လူကိုငြီးငွေ့ စေသည်သာမက၊

ငါကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်ကို ငြီးငွေ့စေကြမည်လော။

၁၄ ထိုကြောင့်၊ ထာဝရ ဘုရားသည် ကိုယ်တော်တိုင် နိမိတ်လက္ခဏာကို သင်တို့အား ပေး တော်မူမည်။ ကြည့်ရှုလော့။

သတို့သမီးကညာသည် ပဋိသန္ဓေ စွဲယူ၍ ၊ သားယောက်ျားကို ဘွားမြင်လတံ့။ ထိုသားကို ဧမာနွေလ အမည်ဖြင့် မှည့်ရလတံ့။ ဟေရှာယ ရး ၁၃-၁၄

၁။ ဒါဝိဒ်အမျိုးသားတို့အား ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်း

က။ အာခတ်မင်း

ခ။ သူ၏ တရားစီရင်ရေးဌာန

ဂ။ သူ့နောက်လိုက်များ

ယ။ သူတို့သည် ဘုရားလူနှင့် ဘုရားသခင်အပေါ် စိတ်ကုန်စေသည်။

၂။ အလွန် နက်နဲသောနိမိတ်လက္ခဏာကို ပေးအုန်းမည်

က။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် နိမိတ်လက္ခဏကာပေးခဲ့သည်။

ခ။ သတို့သမီး ကညာသည် ပဋိသန္ဓေစွဲယူ၍ သားယောကျာ်းကို ဖွားမြင်လိမ့်မည်။

ဂ။ ထိုသားကို ဧမာနွေလအမည်ဖြင့် မှည့်ရမည်။

 

နိဂုံး

၁။ ခရစ္စမတ်ကို ဆင်နွှဲသောအခါ ဘာလုပ်ကြသလဲ။

က။ ဘုရားသခင်၏ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကို ဂုဏ်ပြုဆင်နွှဲခြင်းဖြစ်သည်။

ခ။ သူပေးသော သားတော်သခင်ခရစ်တော်ကို ဂုဏ်ပြုဆင်နွှဲခြင်းဖြစ်သည်။

ဂ။ သခင်ခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ အတူပါရှိခြင်းကို ဂုဏ်ပြုဆင်နွှဲခြင်းဖြစ်သည်။

၂။ ဧမာနွေလ

က။ ဤစကားလုံးသည် ငါတို့နှင့်အတူ ရှိတော်မူသောဘုရားဟု ဆိုလိုသည်။

ခ။ ခမ်းနားကြီးကျယ်ခြင်း။ ။ သခင်ခရစ်တော်၏ လူ့ဇာတိခံသော အသက်တာ

ဂ။ သခင်ခရစ်တော်ကို နှလုံးသွင်းခြင်း

၁။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို အနိုင်ယူနိုင်ရန် ကူညီမစဖို့ ဆင်းသက်လာသည်။

၂။ ဘဝ၏ အခက်အခဲများကြား၌ ကူညီမစဖို့ရန် ဆင်းသက်လာသည်။

၃။ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်အကြောင်း သွန်သင်မစဖို့ရန် ဆင်းသက်လာသည်။