Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

တပါးမျိုးသားတို့သည် သူ့ကို ရှာကြလိမ့်မည်။ ဟေရှာယ ၁၁

တပါးမျိုးသားတို့သည် သူ့ကို ရှာကြလိမ့်မည်။ ဟေရှာယ ၁၁နိဒါန်း

၁။ ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနှင့် ပတ်သတ်သော ပရောဖက်ပြုချက်များ

က။ သူ၏ မွေးဖွားခြင်း

ခ။ သူ၏ အသက်တာ

ဂ။ သူ၏ အမှုတော် (သာသနာ)

၂။ ပရောဖက်ပြုချက်များကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း

က။ များပြားသည်။

ခ။ ခမ်းနားသည်။

ဂ။ ပြည့်စုံခြင်း၌ အံ့သြစရာကာင်းသည်။

 

သခင်ယေရှု၏ သာသနာတော်အကျဉ်းချုပ်

၁၀ ထိုသူသည်ဤလောက၌ရှိတော်မူပြီ။ ဤလောကကိုလည်း ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။

သို့သော်လည်း ဤလောကသည် ထိုသူကိုမသိ။

၁၁ သူသည်မိမိဒေသအရပ်သို့ကြွှလာသော်လည်း၊ မိမိလူမျိုးတို့သည် သူ့ကိုလက်မခံဘဲနေကြ၏။

၁၂ ထိုသူကိုလက်ခံသမျေှသာသူတည်းဟူသော ကိုယ်တော်ကို

ယုံကြည်သောသူတို့အား၊ ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်ရသောအခွှင့်ကို ပေးတော်မူ၏။

၁၃ ထိုသားတို့မူကား၊ လူမျိုးနှင့်စပ်ဆိုင်၍ ဘွှားသောသားမဟုတ်။ မေထုန်သံဝါသအားဖြင့်

ဘွှားသော သားမဟုတ်။ လူအလိုအလျောက်ဘွှားသောသားမဟုတ်။ ဘုရားသခင်ဘွှားတော်မူသောသားဖြစ်သတည်း။ ရှင်ယာဟန် ၁၀း၁၀-၁၃

၁။ သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ ကြွတော်မူ၏

က။ လောကလူတို့သည် သူ့ကို မသိ၊

ခ။ သူတို့သည် သူ့ကို အသိအမှတ်ကြ၊

ဂ။ ကိုယ်တော်ကို ငြင်းပယ်ကြသည်။

၂။ သခင်ယေရှုသည် ဣသရေလပြည် (သူ့လူမျိုး) သို့ ကြွလာတော်မူ၏။

က။ သူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို လက်မခံကြ၊

ခ။ သူတို့သည် သူ့ကို ငြင်းပယ်ကြသည်။

၃။ ကိုယ်တော်ကို လက်ခံသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချို့ရှိခဲ့သည်။

က။ သူတို့အတွက် သူသည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်ဖို့ အခွင့် (အခွင့်အာဏာ) ပေးသည်။

ခ။ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်။

ဂ။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အားဖြင့် အသစ်မွေးဖွားခြင်းခံရသည်။

ဃ။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ ဖြစ်ကြသည်။

 

တပါးအမျိုးသားများအတွက် ကယ်တင်ခြင်း

၁၀ ထိုကာလ၌ ယေရှဲ၏အမြစ်သည် ပေါက်၍၊လူ များအဘို့ထူသောအလံ ဖြစ်လိမ့်မည်။

ထိုအလံ၌ တပါးအ မျိုးသားတို့သည် ဆည်းကပ်ကြလိမ့်မည်။ကျိန်းဝပ်တော်မူ

ရာအရပ်သည်လည်း ဘုန်းကြီးလိမ့်မည်။ ဟေရွှာယ ၁၁း၁၀

၁ ငါထောက်မသော ငါ့ကျွှန်ရင်း၊ ငါနှစ်သက် မြတ်နိုးရာ ငါရွှေးချယ်သော သူကို ကြည့်ရှုလော့။

ထိုသူ ၏အပေါ်၌ ငါ့ဝိညာဉ်ကို ငါတည်စေမည်။ သူသည် လူအမျိုးမျိုးတို့ကို တရားပေးလိမ့်မည်။ ဟေရွှာယ ၄၂း၁

၆ သင်သည် ယာကုပ်၏ အမျိုးအနွှယ်တို့ကို ချီးမြှောက်ခြင်း၊ ဘေးလွှတ်သော ဣသရေလသားတို့ကို အရင်ကဲ့သို့ ဖြစ်စေခြင်းအလိုငှါသာ၊

ငါ့အမှုကို ဆောင် ရွှက်သောအမှုသည် သာမညအမှုဖြစ်၏။ ထိုအမှုမက၊သင်သည် မြေကြီးစွှန်းတိုင်အောင် ငါ၏ ကယ်တင်ခြင်းကို ပြုစိမ့်သောငှါ၊

သင့်ကို တပါးအမျိုးသားတို့ လင်းစရာဘို့ ငါခန့်ထားသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ဟေရွှာယ ၄၉း၆

၁။ တပါးအမျိုးသားများထံ ပရောဖက်ပြုချက် ရောက်ရှိခြင်း (ဟေရှာယ ၁၁း၁၀)

၂။ တပါးအမျိုးသားများသည် ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းအစီစဉ်များတွင် ပါဝင်ကြသည်။

၃။ ဣသရေလလူမျိုးများသည် သူ့ကို ငြင်းပယ်သော်လည်း တပါးအမျိုးသားတို့သည် သူ့ကို ရှာကြလိမ့်မည်။

၄။ ကယ်တင်ရှင်သည် တပါးအမျိုးသားများအတွက် တရားမျှတမှုကို ဆောင်ကျဉ်းပေးလိမ့်မည်။ ( ဟေရှာယ ၄၂း၁)

၅။ ယေရှုခရစ်တော်သည် တပါးအမျိုးသားများအတွက်လည်း အလင်းဖြစ်လိမ့်မည် (ဟေရှယ ၄၉း၆)

 

တပါးအမျိုးသားတို့အတွက် အမှုတော်(သာသနာ)

၄၄ နောက်ဥပုသ်နေ့၌ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ် တရားတော်ကို နားထောင်အံ့သောငှါ တမြို့လုံး ကုန်မ တတ်စည်းဝေးကြ၏။

၄၅ ယုဒလူတို့သည် အစည်းအဝေးတို့ကို မြင်လျှင် ငြူစူသောစိတ် နှင့်ပြည့်စုံသဖြင့်၊ ပေါလု၏စကားကို ငြင်းခုံသည်သာမက ဆဲရေးကြ၏။

၄၆ ထိုအခါပေါလုနှင့်ဗာနဗတို့က၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ် တရားတော်ကိုသင်တို့အား

ရှေ့ဩးစွှာ ဟော ပြောရ၏။ သို့သော်လည်း သင်တို့သည်ပယ်၍ ထာဝရ အသက်ကိုမိမိတို့ မခံထိုက်သည်ဟု မိမိတို့စီ ရင်ကြသောကြောင့်၊

ထာဝရဘုရားသည် မှာတော်မူသည်အတိုင်း ငါတို့သည်မျက်နှာကိုလွှှဲ၍ တပါးအမျိုးသားတို့ ဆီသို့ လှည့်ကြ၏။

၄၇ မှာတော်မူသော ဗျာဒိတ်တော်အချက်ကား၊ သင်သည် မြေကြီးစွှန်းတိုင်အောင် ကယ်တင်ခြင်းကို ပြုစိမ့်သောငှါ၊

သင်ကိုတပါး အမျိုးသားလင်းစရာဘို့ ငါခန့်ထား၏ဟု ဗျာဒိတ်တော်ရှိသည်ဟု ရဲရင့်စွှာ ပြောဆိုကြ၏။

၄၈ ထိုစကားကို တပါးအမျိုးသားတို့သည်ကြားလျှင် ဝမ်းမြောက်၍ ထာဝရဘုရား၏ နှုတ်ကပတ် တရားတော် ကိုချီးမွှမ်းကြ၏။

ထာဝရ အသက်ကို ရစေခြင်းငှါ ခန့်ထားတော်မူသော သူရှိသမျှတို့သည် ယုံကြည် ခြင်းသို့ ရောက်ကြသဖြင့်၊

၄၉ ထာဝရဘုရား၏ သာသနာတော်သည် တပြည် လုံး၌ နှံပြားလေ၏။ တမန်တော် ၁၃း၄၄-၄၉

၁။ ဂျူးလူမျိုး များစွာတို့သည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။

၂။ ရှင်ပေါလုသည် ဟေရှာယ ၄၉း၆ ကို ကိုးကားခဲ့သည်။ သူနှင့် ဗာနဗတို့သည် တပါးအမျိုးသားများထံ လှည့်သွားခဲ့ကြသည်။

၃။ တပါးအမျိုးသားများထံ လှည့်ခြင်းအကြောင်းကို တမန်တော် ၁၈း၆ မှာ ထပ်မံဖော်ပြထားသည်။

၄။ တပါးအမျိုးသားများတို့၏ တုံ့ပြန်မှု

က။ တပါးအမျိုးသားတို့သည် ဝမ်းမြောက်ကြသည်။

ခ။ သူတို့သည် ထာဝရဘုရား၏ နုတ်ကပတ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြသည်။

၅။ ယနေ့ခေတ်ကြီးတွင် အသင်းတော်သည် အဓိကအားဖြင့် တပါးအမျိုးသား (လူမျိုးခြား) များနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ကြသည်။

 

နိဂုံး

၁။ ဘုရားသခင်၏ ထူးမြတ်သော ကျေးဇူးတော်နှင့် ဂရုဏာတော်

က။ ဣသရေလလူမျိုးများအတွက်၊

ခ။ တပါးအမျိုးအတွက်၊

ဂ။ အသစ်တဖန် အသိအမှတ်ပြု တန်ဖိုးထားတတ်စေရန်။

၂။ အလွန်ဝမ်းမြောက်စရာများ

၂၆ အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ သင်တို့အပေါင်းသည် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်သဖြင့် ဘုရားသခင်၏သား ဖြစ်ကြ၏။

၂၇ ခရစ်တော်၌ ဗတ္တိဇံကိုခံသောသူရှိသမျှတို့သည် ခရစ်တော်ကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏။

၂၈ ယေရှုခရစ်၌ယုဒလူမရှိ၊ ဟေလသလူမရှိ၊ ကျွှန်မရှိ။ လူလွှတ်မရှိ၊ ယောက်ျားမရှိ၊ မိန်းမမရှိ၊

ထိုသခင်၌ သင်တို့အပေါင်းသည် တလုံးတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။

၂၉ ခရစ်တော်နှင့်စပ်ဆင်လျှင်အာဗြဟံ၏ အမျိုးအနွှယ်ပင်ဖြစ်၍၊ ဂတိတော်အတိုင်း အမွှေခံ၏ အရာ၌ တည်ကြ၏။

က။ ကျွန်ပ်အားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်ကြသည်။

ခ။ ကျွန်တော်တို့သည် ခရစ်တော်ဘုရားနှင့် စပ်ဆိုင်သောသူများ ဖြစ်ကြသည်။

ဂ။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်အတိုင်း အမွေခံသားသမီးများ ဖြစ်ကြသည်။