Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

ငါ့အသင်းတော်ကိ ငါတည်ဆောက်မည် မသဲ ၁၆၊ ဟေရှာယ ၂၈၊ ဆာလံ ၁၁၈

ငါ့အသင်းတော်ကိ ငါတည်ဆောက်မည် မသဲ ၁၆၊ ဟေရှာယ ၂၈၊ ဆာလံ ၁၁၈နိဒါန်း

၁။ အသင်းတော်ဆိုင်ယုံကြည်ချက်ကို အသင်းတော်ဗေဒ ဟုခေါ်သည်

၂။ ခိုင်မာသောပရာဖက်ပြုချက်၌ အသင်းတော်ဖွဲ့စည်းခြင်း ပါဝင်ခဲ့သည်။

၃။ အသင်းတော်သည် လူ၏တီထွင်ဖန်တီးခြင်း မဟုတ်ပါ။

 

အသစ်သောဗိမာန်တော်၏ အရိပ်အမြွက်

၁။ အသစ်သောအဆောက်အဦးတွက် ခိုင်မာသောအရိပ်အမြွက်ကို ဟေရှာယထံဖော်ပြခဲ့သည်

အရှင်ထာဝရဘုရားက စုံစမ်းသောအမြစ်ကျောက်၊ မလှုပ်နိုင်အောင်မြဲမြံသော

တိုက်ထောင့် အမြစ်ကျောက်မြတ်ကို ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာငါချထား၏။

ထိုကျောက်ကိုအမှီပြုသောသူသည် ပြေးရသောအကြောင်းမရှိ။ ဟေရှာယ ၂၈း ၁၆

က။ ဇိအုန်သည် ယေရုစလင်၏ သကေင်္တနာမည်ဖြစ်သည်။

ခ။ ဗိမာန်တော်သည် ထိုနေရာ၌ တည်ရှိသည်။

ဂ။ ဘီစီ ၅၈၆၌ဗာဗေလုန်၏ ဖျက်ဆီးခြင်းခဲ့သည်

၂။ အမြစ်ချထားခြင်းခံလိမ့်မည်

က။ အရှင်ထာဝရဘုရားကိုယ်တော်တိုင် အမြစ်ကိုချလိမ့်မည်။

ခ။ စုံစမ်းသောအမြစ်ကျောက်၊ တိုက်ထောင့်အမြစ်ကျောက် ချထားလိမ့်မည်။

ဂ။ မလှုပ်နိုင်အောင် မြဲမြံသောအမြစ် ဖြစ်လိမ့်မည်။

ဃ။ ဤဟာသည် အသစ်သောကျောက်မြစ်ကို ထင်ရှားစွာ ရည်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။

 

အခြားသော ကျောက်မြစ်ဆိုင်ရာ ပရောဖက်ပြုချက်များ

၂၂။ တိုက်ကိုတည်လုပ်သောသူများ ပယ်ထားသောကျောက်သည် နောက်တစ်ဖန် တိုက်ထောင့် အထွဋ်ဖျားသို့ ရောက်ပြန်၏။

၂၃။ ထိုအမှုသည် ထာဝရဘုရားပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၏။ ငါတို့မျက်မှောက်၌လည်း အံ့သြဖွယ်ဖြစ်၏။

၂၄။ ဤနေ့ရက်သည် ထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူသောနေ့ရက်ဖြစ်၍ ယနေ့ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြကုန်အံ့။ ဆာလံ ၁၁၈း ၂၂-၂၄

က။ ဤဟာသည် သခင်ယေရှုခရစ်ကို ရည်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။

ခ။ သူသည် တည်လုပ်သောသူများ၏ ငြင်းပယ်ခြင်းကိုခံခဲ့သည်။ (Sanhedrin ကောင်စီ)

ဂ။ သို့သော်လည်း ဟေရှာယ၏ပရောဖက်ချက်ကို သူသည်ပြည့်စုံစေလိမ့်မည်။

ဃ။ ယုံကြည်သောသူတိုင်း တိုက်ထောင့်အထွဋ်ဖြစ်သော သခင်ယေရှု၌ ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြ၏။

 

ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ခိုင်မာသော တမန်တော်တို့၏ သွန်သင်ချက်

၄။ လူတို့ပယ်ထား၍ဘုရားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသော၊ အသက်ကျောက်မျက်ဖြစ်သော ထိုသခင်ထံသို့ သင်တို့သည်ရောက်၍၊

၅။ အသက်ကျောက်များအဖြစ် အဆင့်ဆင့်အထပ်ထပ် တည်ဆောက်လျက်ရှိသဖြင့် ဓမ္မတိုက်ဖြစ်ကြ၏။

ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူရာ ဓမ္မယဇ်ကို ပူဇော်ရသော သန့်ရှင်းသောယဇ်ပုရောဟိတ်မျိုးလည်း ဖြစ်ကြ၏။

၆။ ထိုသို့နှင့်အညီ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ရွေးချယ်သောတိုက်ထောင့်အမြစ် ကျောက်မျက်ကို ဇိအုန်တော်ပေါ်မှာငါချထား၏။

ထိုကျောက်ကိုအမှီပြုသောသူသည် ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရာ ဟုလာသတည်း။

၇။ သို့ဖြစ်၍ ယုံကြည်ခြင်းရှိသော သင်တို့၌ကား ဘုန်းအသရေရှိ၏။ နားမထောင်သောသူတို့၌ကား၊

တိုက်ကိုတည်လုပ်သောသူများပယ်ထားသောကျောက်သည် နောက်တစ်ဖန် တိုက်ထောင့်အထွဋ်အဖျားသို့ရောက်ပြန်၏။ ၁ ပေ ၂း ၄-၇

၁။ သခင်ယေရှုသည်-

က။ အသက်ကျောက်မျက်

ခ။ ဘုရားသခင် ရွေးချယ်သောတိုက်ထောင့်အမြစ်

ဂ။ ရွေးချယ်သောတိုက်ထောင့်အမြစ် ကျောက်မျက်

၂။ လူတစ်ချို့တို့သည်ငြင်းပယ်ကြ၏။

က။ လွှတ်အရာရှိ ကောင်စီ (ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ)

ခ။ ကိုယ်တော်နှင့်မပေါင်းဖော်ပဲ ဆုတ်သောသူတို့ (ယော ၆း ၆၆)

၃။ သို့ဖြစ်၍ ယုံကြည်သောသူအဖို့ သခင်ယေရှုသည် တိုက်ထောင့်အထွဋ်ဖြစ်၏။

၄။ နောက်တစ်ဖန် ယုံကြည်သောသူတို့သည် အသင်းတော်ပုံဖော်ဖို့ရန် ဖြစ်လာသည်။

က။ အဆင့်ဆင့်အထပ်ထပ်တည်ဆောက်သော ဓမ္မတိုက်ဖြစ်လာရန်ဖြစ်သည်။

ခ။ သန့်ရှင်းသောယဇ်ပုရောဟိတ်အမျိုးဖြစ်လာရန်ဖြစ်သည်။

 

သခင်ယေရှုခရစ်၏ တရားဝင်ကြေငြာချက်

၁၅။ သင်တို့လည်း ငါ့ကို အဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်းဟုမေးမြန်းတော်မူလျှင်၊

၁၆။ ရှိမုန်ပေတရုက၊ ကိုယ်တော်သည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏။

၁၇။ ယေရှုကလည်း၊ ရှိမုန်ဗာယောန၊ သင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ အသွေးအသားသည် ဤအကြောင်းအရာကို သင့်အားဖော်ပြသည်မဟုတ်။

ကောင်ကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော ငါ့ခမည်းတော်သည် ဖော်ပြတော်မူသတည်း။

၁၈။ ငါဆိုသည်ကား၊ သင်သည်ပေတရုဖြစ်၏။ ဤကျောက်ပေါ်မှာ ငါ့အသင်းတော်ကိုငါတည်ဆောက်မည်။ ထိုအသင်းကို မရဏာနိုင်ငံ၏တံခါးတို့သည်မနိုင်ရာ။

19 ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ သော့တို့ကိုလည်း သင့်အားငါပေးမည်။ သင်သည်မြေကြီးပေါ်မှာ ချည် နှောင်သမျှသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ချည်နှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်။

မြေကြီးပေါ်မှာ ဖြည်လွှတ်သမျှသည် ကောင်း ကင်ဘုံ၌ ဖြည်လွှတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊ မသဲ ၁၆း ၁၅- ၁၉

၁။ သခင်ယေရှုသည် ခရစ်တော်ဖြစ်၏ (မေရှိယ)၊ အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားတော်

၂။ ဤ သမ္မာတရားသည် ခမည်းတော်သည် ပေတရုအားဖော်ပြတော်မူ၏။

၃။ သခင်ယေရှုသည် သူ့အသင်းတော်တည်ဆောက်လိမ့်မည်။

က။ ကျောက်ပေါ်မှာ တည်လိမ့်မည်။

ခ။ မရဏာနိုင်ငံ၏တံခါးတို့သည် မနိုင်ရာ။

 

စိန်ခေါ်ချက်

က။ တန်ဖိုးထားရန်

က။ အသင်းတော် အတွေးအခေါ် ခံယူချက်

ခ။ အသင်းတော်၏ တိုက်ထောင့်အထွဋ်

၂။ ဝမ်းမြောက်ရန်

က။ အသင်းတော် ဆုကျေးဇူးတော်

ခ။ ယုံကြည်သူများသည် အသင်းတော်ကို ထပ်ဆင့်တည်ဆောက်သူများဖြစ်ကြသည်။

၃။ တည်နေရန်

က။ အသင်းတော်ကို ခွန်အားပေးရန်ဆက်ကပ်ခြင်း။

ခ။ အသင်းတော်ကို ကာကွယ်ပေးရန်ဆက်ကပ်ခြင်း။