Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

“ကိုယ်တော်ကြွလာသော ပုပ္ပနိမိတ်သည် အဘယ်နိမိတ်ဖြစ်မည်နည်း” မဿဲ ၂၄း၁-၃၊ ယေရမိ ၇

“ကိုယ်တော်ကြွလာသော ပုပ္ပနိမိတ်သည် အဘယ်နိမိတ်ဖြစ်မည်နည်း” မဿဲ ၂၄း၁-၃၊ ယေရမိ ၇နိဒါန်း

က။ ဗိမာန်တော်၏တိုက်ဆောင်တို့အား အထင်ကြီးခြင်း

ရှုသည် ဗိမာန်တော်မှ ထွက်ကြွတော်မူသည်ရှိသော်၊ တပည့်တော်တို့သည် ဗိမာန်တော်၏ တိုက်

ဆောင်များကို ပြခြင်းငှါ အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်ကြ၏။ မဿဲ ၂၄း၁

၁) ဤဗိမာန်တော်သည် ရှောလမုန်၏ ဗိမာန်တော်ထက် ကြီးမြတ်ဖို့ဖြစ်သည်

၂) ရွှေရည်လောင်းသော ခေါင်မိုးများ

၃) စကျင်ကျောက်ဖြူများ

ခ။ ဟေရုဒ်မင်းကြီးသည် ဗိမာန်တော်ကို ထပ်ဖြည့်စွတ်သည်

၁) တပည့်တော်တို့သည် အလွန်အားရသည်

၂) သူတို့သည် သခင်အဘယ်ကြောင့် အားမရသည်ကို အံ့သြကြသည်

 

ပထမ ဗိမာန်တော်

က။ ရှောလမုန်ဘုရင်က တည်သည် ၂ရာ ၁-၅

ခ။ ဗိမာန်တော်အား ဆက်ကပ်ခြင်း ၂ရာ ၇

ဂ။ အခြေနေပေါ်မူတည်၍ ထာဝရဘုရားလက်ခံသည်

၁၂ထာဝရဘုရားသည် ညဉ့်အချိန်တွင် ထင်ရှား တော်မူလျက်၊ သင်ပြုသောပဌနာစကား ကိုငါကြားပြီ။ ဤအရပ်ဌာနကို ယဇ်ပူဇော်ရာ အိမ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ

ကိုယ်အဘို့ငါရွေးယူပြီ။ ၁၃ မိုဃ်းမရွာစေခြင်းငှါ ငါသည် မိုဃ်းခေါင်စေ သော်၎င်း၊ ကျိုင်းတို့သည် မြေအသီးအနှံကို ကိုက်စားစေ ခြင်းငှါ ငါမှာထားသော်၎င်း၊ ငါ့လူတို့

ကာလနာကိုစေလွှတ် သော်၎င်း၊ ၁၄ ငါ့နာမဖြင့်သမုတ်သော ငါ့လူတို့သည် ကိုယ်ကို နှိမ့်ချသဖြင့်၊ ငါ့မျက်နှာကိုရှာ လျက် ဆုတောင်းပဌနာပြု၍ အဓမ္မလမ်းကို

လွှဲရှောင်လျှင် ငါသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ နားထောင်မည်။ သူတို့အပြစ်ကို ဖြေ၍ သူတို့ပြည်ကို ချမ်းသာပေးမည်။၁၅ ငါကြည့်ရှုမည်။ ဤအရပ်ဌာန၌ ဆုတောင်း သော

စကားကို ငါနားထောင်မည်။၁၆ ငါ့နာမသည် အစဉ်တည်၍ ငါ့မျက်စိနှင့် ငါ့နှလုံးအစဉ် စွဲလမ်းစရာဘို့ ဤအိမ်ကို ငါရွေးချယ်၍ သန့်ရှင်းစေပြီ။ ၁၇ သင်သည် ငါမှာထား

သမျှကို ပြု၍ ငါစီရင် ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းငှါ သင့်အဘဒါဝိဒ် ကဲ့သို့ ငါ့ရှေ့မှာ ကျင့်နေလျှင်၊ ၁၈ဣသရေလနိုင်ငံကို အုပ်စိုးရသောသင်၏အမျိုး

မင်းရိုးမပြတ်ရဟု သင့်အဘဒါဝိဒ်နှင့် ငါပဋိညာဉ်ဖွဲ့သည် အတိုင်း၊ သင်ထိုင်ရသော ရာဇပလ္လင်ကို အစဉ်ငါတည် စေမည်။ ၁၉သို့မဟုတ်သင်တို့သည် လမ်းလွဲ၍

ငါမှာထား သော စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကို စွန့်ပယ်သဖြင့်၊ အခြား တပါးသော ဘုရားထံသို့သွား၍ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်လျင်၊ ၂၀ငါပေးသော ပြည်မှ သူတို့ကို အမြစ်နှင့်တကွ

ငါနှုတ်ပစ်မည်။ ငါ့နာမအဘို့ ငါသန့်ရှင်းစေသော ဤအိမ် တော်ကို ငါ့မျက်မှောက်မှ ပယ်ရှားမည်။ တပါးအမျိုးသား တို့တွင် ပုံခိုင်းရာကဲ့ရဲ့ရာ ဖြစ်စေမည်။

၂၁အရပ်မြင့်သော ဤအိမ်တော်ကိုလည်းလမ်း၌ ရှောက်သွားသော သူအပေါင်းတို့သည် အံ့ဩ၍၊ ထာဝရ ဘုရားသည် ဤပြည်နှင့် ဤအိမ်ကို အဘယ်ကြောင့်

ဤသို့ပြုတော်မူ သနည်းဟု တယောက်မေးမြန်းသော်၊ ၂၂ တယောက်က၊ သူတို့၏ဘိုးဘေးများကို အဲဂုတ္တု ပြည်မှ နှုတ်ဆောင်သောဘုရားသခင်ထာ ဝရ ဘုရားကို

သူတို့သည် စွန့်၍ အခြားတပါးသော ဘုရားကို မှီဝဲလျက် ဝတ်ပြုကိုး ကွယ်ကြသော ကြောင့် ဤအမှုအလုံးစုံကို ရောက်စေတော်မူ ကြောင်းကို ပြန်ပြောလိမ့်မည်ဟု

မိန့်တော်မူ၏။ ၂ ရာ ရး၁၂-၂၂

၁) လူတို့သည် ထာဝရဘုရားအား ငြင်းပယ်လျှင်

၂) သန့်ရှင်းစေပြီးသော်လည်း၊ ဗိမာန်တော်သည် ဘုရားရှေ့တော်မှထုတ်ပစ်မည်

၃) ဗိမာန်တော် ဖျက်ဆီးခြင်းအကြောင်းသည် ဆိုရိုးစကားဖြစ်လာမည်

 

ပထမဗိမာန်တော် ဖျတ်ဆီးသည်

၁၅ ဘိုးဘေးတို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်၊ မိမိလူမျိုးနှင့် မိမိနေတော်မူရာ အရပ်ကိုသနား သောကြောင့်၊ စောစောထ၍ အထပ်ထပ် စေလွှတ်သော

တမန်တို့အားဖြင့် မှာလိုက်တော်မူသော်လည်း၊ ၁၆ ဘုရားသခင်၏ တမန်တို့ကို ပြက်ယယ်ပြု၍ အမိန့်တော်ကို နားမထောင်၊ ပရောဖက်တို့ကို ညှဉ်းဆဲ သောကြောင့်၊

ထာဝရဘုရား၏အမျက်တော် မငြိမ်း နိုင်အောင်၊ မိမိလူမျိုးကို တွက်သဖြင့်၊ ၁၇ ခါလဒဲရှင်ဘုရင်ကို စစ်ချီစေတော်မူ၏။ ထိုရှင်ဘုရင်သည် သန့်ရှင်းရာဌာန အိမ်တော်၌

လူပျိုတို့ ကို ထားနှင့်သတ်၏။ ယောက်ျားပျို၊ မိန်းမပျို၊ လူအို၊ အသက်ကြီး၍ ကျောကုန်းသော သူတို့ကိုပင် မသနား၊ ရှိသမျှတို့ကို ထိုရှင်ဘုရင် လက်သို့အပ်တော်မူ၏။

၁၈ဗိမာန်တော်တန်ဆာ အကြီးအငယ်ရှိသမျှတို့ကို၎င်း၊ ဗိမာန်တော်ဘဏ္ဍာ၊ နန်းတော်ဘဏ္ဍာ၊ မှူးမတ် ဘဏ္ဍာရှိသမျှတို့ကို၎င်း၊ ဗာဗုလုန်မြို့သို့ ယူသွား၏။ ၁၉

ဗိမာန်တော်ကိုလည်း မီးရှို့၍ ယေရုရှလင်မြို့ရိုး ကို ဖြိုဖျက်ကြ၏။ မင်းအိမ်ရှိသမျှတို့ကိုလည်း မီးရှို့၍ မြို့တန်ဆာအကောင်းအမြတ်ရှိသမျှတို့ကို ဖျက်ဆီးကြ၏။

၂၀ ထားဘေးနှင့် လွတ်သောသူတို့ကို၊ ဗာဗုလုန်မြို့ သို့ သိမ်းသွား၍၊ သူတို့သည် ပေရသိနိုင်ငံ မတည်မှီ တိုင်အောင် ရှင်ဘုရင်ထံ၊ သားတော် မြေးတော်ထံ၌

ကျွန်ခံလျက်နေရကြ၏။ ၂၁ ထိုသို့ ဣသရေလမြေသည် ဥပုသ်နေ့တို့ကို မွေ့လျော်စေခြင်းငှါ၊ ယေရမိဆင့်ဆိုသော ထားဝရ ဘုရား၏ အမိန့်တော်သည် ပြည့်စုံရ၏။

ထိုပြည်သည် လူဆိတ်ညံလျက်နေသော ကာလ၊ အနှစ်ခုနစ်ဆယ် စေ့အောင် ဥပုသ်နေ့တို့ကို စောင့်သောအခွင့်ရှိသတည်း။ ၂ရာ ၃၆း၁၅-၂၁

က။ ယုဒပြည်အား သတိပေးရန် ထာဝဘုရားသခင်သည် ပရောဖက်တို့အား စေလွှတ်သည်

ခ။ သတင်းစကားအလုံးစုံ/စေတမန်များ အားလုံးငြင်းပယ်ခြင်းခံ

ဂ။ ရှင်ဘုရင် နေဘုခနေဇာသည်ဗိမာန်တော်အား ဖျက်ဆီးသည်

 

ဒုတိယဗိမာန်တော်

က။ ကျွန်ခံပြီး နှစ်ပေါင်း ၇၀ အပြီး ယေရုဗဘေလ နှင့် ဧဇရတို့မှ တည်ကြသည် (ဧဇရ ၆-၇)

ခ။ ရှင်ဘုရင် ဟေရုဒ်မှတိုးချဲ့ တိုးတတ်စေသည် (၁၉ ဘီစီမှစပြီး)

ဂ။ ဤသည် အမှန်ပြင် ခမ်းနားသော ဗိမာန်တော်ဖြစ်သည်

 

ဗိမာန်တော်ဖြိုချ မည့်အကြောင်းသတိပေးခြင်း

၂ ယေရှုကလည်း၊ ဤအရာအလုံးစုံကို သင်တို့သည်မြင်ကြသည်မဟုတ်လော။ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊

မဖြိုမချဘဲ ကျောက်တခုပေါ်မှာ တခုမျှမတည်မနေရဟု မိန့်တော်မူ၏။ မဿဲ ၂၄း၂

က။ သခင်ယေရှုသည် ဗိမာန်တော်ကို သဘောမချတတ်

ခ။ ဗိမာန်တော်ဖြိုချခြင်း အကြောင်းကို ကိုယ်တော် ကြိုတင်သတိပေးသည်

 

တပည့်တော်တို့၏ မေးခွန်းများ

၃ ထိုနောက် သံလွင်တောင်ပေါ်မှာ ထိုင်တော်မူစဉ်၊ တပည့်တော်တို့သည် အခြားသူမပါဘဲချဉ်းကပ်၍၊

ထိုအမူအရာတို့သည် အဘယ်ကာလမှ ဖြစ်မည်ကို၎င်း၊ ကိုယ်တော်သည်ကြွလာ၍

ဤကပ်ကမ္ဘာကုန်သော ပုပ္ပနိမိတ်သည် အဘယ်နိမိတ်ဖြစ်မည်ကို၎င်း အမိန့်ရှိတော်မူပါဟု လျှောက်ကြ၏။ မဿဲ ၂၄း၃

က။ ထိုအမူအရာတို့သည် အဘယ်ကာလမှ ဖြစ်မည်နည်း

ခ။ ကိုယ်တော်သည်ကြွလာသော ပုပ္ပနိမိတ်သည် အဘယ်နိမိတ်ဖြစ်မည်နည်း

ဂ။ ဤကပ်ကမ္ဘာကုန်သော ပုပ္ပနိမိတ်သည် အဘယ်နိမိတ်ဖြစ်မည်နည်း

 

နိဂုံး

က။ သမိုင်းမှ သင်ခန်းစာများ

၁) ပထမ ဗိမာန်တော်သည် ဖျက်ဆီးခြင်းခံသည်

၂) ဘုရားသခင်အား ငြင်းပယ်သောကြောင့်

၃) ဘုရားသခင်သည် အပြင်ပန်းသဏ္ဍာန်ကိုသဘောမကျ

ခ။ သခင်ယေရှုအချိန်၌ရှိသော ဗိမာန်တော်

၁၂ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်သို့ ဝင်တော်မူပြီးလျှင်၊ ဗိမာန်တော်၌ရောင်းဝယ် သောသူ အပေါင်းတို့ကို နှင်ထုတ်၍၊ ငွေလဲသောသူတို့၏ ခုံများကို၎င်း၊

ချိုးငှက်ရောင်း သောသူတို့၏ ထိုင်နေရာကို၎င်း တွန်းလှဲတော်မူလျက်၊ ၁၃ ငါ့အိမ်ကို ဆုတောင်းရာအိမ်ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ကြလတံ့ဟု ကျမ်းစာ၌လာသော်လည်း၊

သင်တို့သည် ထို အိမ်ကို ထားပြတွင်းဖြစ်စေ ကြပြီတကားဟု မိန့်တော်မူ၏။ မဿဲ ၂၁း၁၂-၁၃

၁) ဤသည်ဆုတောင်းသော အိမ်မဖြစ်တော့ပါ

၂) သူခိုးဓါးပြတို့၏ ဂူဖြစ်လာသည်

ဂ။ တပည့်တော်တို့၏ မေးခွန်းများ

၁) ဤမေးခွန်းများသည် တရားဝင်သည်

၂) ဆက်စပ်မှုရှိသည်

၃) အရေးကြီးသည်

ဃ။ တရားပလ္လင် တရားတော် အဆက်ဆက်

၁) အနာဂတ်အကြောင်းကို အတိုကောက်လေ့လာခြင်း

၂) “နောက်ဆုံးသော ကာလ” အကြောင်းလေ့လာခြင်း

၃) သခင်ယေရှုခရစ်၏ ဒုတိယကြိမ်ပြန်လာခြင်း။